BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10998/BCT-XNK
V/v hướng dẫn Thông tư 08/2012/TT-BCT đối với mặt hàng bếp ga, linh kiện và dây dẫn ga

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Chinhánh Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí tại Móng Cái

Trả lời công văn số 45/CNMC-TCHC ngày 23 tháng 10năm 2012 và công văn số 48/CNMC-TCHC ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Chi nhánhCông ty Cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí tại Móng Cái về việc hướng dẫn thực hiệnThông tư 08/2012/TT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương đối với mặthàng bếp ga và linh kiện, dây dẫn ga, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Thông tư 08/2012/TT-BCT “Bếp gas và phụ kiện,dây dẫn gas” là các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong quátrình sản xuất, lưu thông, vận chuyển và sử dụng trong điều kiện bình thường(Hàng hóa nhóm 2). Theo đó, sản phẩm Bếp gas ở đây là các sản phẩm hoàn chỉnh,không phải là linh kiện bếp gas (Các linh kiện sẽ lắp ráp thành sản phẩm). Cácphụ kiện, dây dẫn gas là các phụ kiện đi kèm theo bếp gas dùng để lắp ráp chobếp gas hoạt động tốt như bản lề, tay nắm, tay trượt… Do đó, các linh kiện lắpráp bếp gas không phải là đối tượng điều chỉnh của Thông tư.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ KHCN;
- Lưu: VT, XNK(2) kiennt.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thanh Hải