TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10999/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi

Công ty TNHH Đầu tư May mặc Hồng Ngọc
Địa chỉ: số 14 - 16 đường Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
MST : 0303853279

Trả lời văn thư số 01/CTTP .HCM/CT ngày 09/12/2011 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

- Tại khoản 2.13 MụcIV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướngdẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệpquy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế có quyđịnh:

“...

Đối với chi phí sửachữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuêcó trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tàisản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chiphí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

...”.

Trường hợp Công tythuê kho để chứa vật tư, hàng hóa nhưng không có hợp đồng thuê kho với bên cho thuêthì các khoản chi Công ty bỏ ra để tu bổ, sửa chữa kho (có hóa đơn, chứng từhợp pháp) trong thời gian thuê, Công ty không được hạch toán vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng Kiểm tra 2
- Lưu: (TTHT,HC)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh