BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109TCT/NV5
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty Deacons Việt Nam

Trả lời văn thư đề ngày 24/12/2002 của Công ty Deacons Việt Nam hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ tư vấn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4288 TCT/NV5 ngày 13/11/2002 gửi Công ty Deacons Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc áp dụng thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trong đó nêu rõ: Các dịch vụ do Công ty Deacons Việt Nam (có trụ sở tại Việt Nam ) cung cấp cho các đối tượng tiêu dùng (khách hàng) ở ngoài Việt Nam, nếu các dịch vụ này được khách hàng sử dụng ngoài Việt Nam và nguồn tiền thanh toán do khách hàng ở ngoài Việt Nam chi trả, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Căn cứ để xác định là Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký giữa Công ty Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Deacons Việt Nam được biết. Trường hợp nếu có gì vướng mắc, đề nghị Công ty gửi hồ sơ và liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, xác định cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến