BỘ XÂY DỰNG
----------------
Số: 11/BXD-HĐXD
V/v: phạm vi hoạt động kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ
159/26 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời văn bản ngày 07/02/2012 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ về phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam có sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ là doanh nghiệp trong nước (thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102054177 ngày 24/9/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) dự định chuyển nhượng 49% vốn điều lệ sang cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy sau khi chuyển nhượng vốn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49% vốn điều lệ.
Đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì sau khi chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp liên doanh được áp dụng điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với nhà đầu tư trong nước; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh thực hiện theo các điều khoản quy định tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102054177 ngày 24/9/2007 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Việc chuyển nhượng vốn sang cho nhà đầu tư nước ngoài, đề nghị Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng An Phú Mỹ nghiên cứu để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT - 03).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện