BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3682/PMUMT-KHTK ngày 13/12/2007 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc hướngdẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Công thức điều chỉnh giá đểáp dụng thí điểm cho một số dự án xây dựng giao thông khu vực đồng bằng sôngCửu Long kèm theo văn bản số 298/BXD-KTTC ngày 12/02/2007 của Bộ Xây dựng làphù hợp. Lý do như sau:

- Số tiền điều chỉnh K trongcông thức nêu tại văn bản số 298/BXD-KTTC chỉ được tính toán điều chỉnh trên cơsở 80% giá trị thanh toán của hạng mục xem xét trước khi điều chỉnh (0,8V).

- Tổng các hệ số L+E+F+M=0,8(0,2 là những yếu tố không được điều chỉnh), như vậy 0,8 (80%) so với tổng giátrị (bao gồm cả phần được điều chỉnh và phần không được điều chỉnh), nhưng là100% so với phần được điều chỉnh. Theo qui định phần điều chỉnh chỉ là 80% giátrị thanh toán của hạng mục xem xét trước khi điều chỉnh (0,8V).

2. Đối với dự án Nam Sông Hậunhư nội dung tại văn bản số 3682/PMUMT-KHTK đã nêu, nếu áp dụng hệ số điềuchỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công qui định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng đối với hợp đồng điều chỉnh giáthì trong công thức điều chỉnh giá phải loại trừ điều chỉnh các chi phí nhâncông và chi phí máy này.

Ban quản lý dựán Mỹ Thuận căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.


Nơi nhận

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Khánh