BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/BXD-KTXD
V/v: Giải đáp một số nội dung trong chế độ thanh toán, quyết toán chi phí giám sát kỹ thuật thiết bị máy tính, máy in

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh QuảngNgãi

Trả lời văn bản số 1855/GDĐT-KHTC ngày 22/12/2008 của SởGiáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giải đáp một số nội dung chưa rõ trongchế độ thanh toán, quyết toán tại địa phương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Khi thực hiện Dự án mua sắm tài sản, thiết bị là máy tính,máy in, nếu cần phải giám sát việc mua sắm, lắp đặt các thiết bị này mà Chủ đầutư không đủ năng lực để giám sát thì có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện, nănglực để thực hiện việc giám sát. Chi phí công việc tư vấn giám sát này được xácđịnh bằng dự toán chi phí, Chủ đầu tư phê duyệt để áp dụng.

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên, tổchức thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh