BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/BXD-QLN
V/v: Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O

(Đổi tên từ Công ty cổ phần pháttriển nguồn nhân lực C.E.O, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103023091 doSở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/2010/CV-CEO và hồ sơ của Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O ngày12/01/2010 về việc thay đổi tên và đề nghị công nhận cơ sở đào tạo về môi giớibất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bấtđộng sản. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần phát triển dịchvụ C.E.O có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bấtđộng sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất độngsản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởngBộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềmôi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giaodịch bất động sản.

Công ty Cổ phần phát triển dịchvụ C.E.O có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứngnhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sảnvà quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằngvăn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựngđịa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.

Bộ Xây dựng thông báo để QuýCông ty biết và thực hiện ./.


Nơi nhận: - Như trên;
- Sở Xây dựng TP Hà Nội;
- Lưu: VP, TH, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà