CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/CP-QHQT
V/v thành lập CTLD dược phẩm Việt Trung

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Thương mại,
Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7996/BKH-VPTĐ ngày 17 tháng 12 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc thành lập Công ty Liên doanh Dược phẩm Việt Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc dự án thành lập Công ty liên doanh Dược phẩm Việt Trung với các Nội dung và phạm vi hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm