TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/GSQL-TH
V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời các công văn số 4186/HQHN-GSQL ngày 25/12/2013 và công văn số 4233/HQHN-GSQL ngày 28/12/2013của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm côngvăn trên thì C/O mẫu E có số tham chiếu E13470ZZ00011059 cấp ngày 18/10/2013không đáp ứng quy định vì:

- Nếu C/O được cấp trong trường hợpcó hóa đơn bên thứ ba (Công ty Jiangmen Tairun Import & Export Co.; Ltd),căn cứ Khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCTngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, tại ô số 7 có ghi tên công ty phát hành hóađơn nhưng tại ô số 13 không đánh dấu vào mục "Third Party Invoicing";

- Có dấu hiệu nghi ngờ bổ sungthông tin về tên, địa chỉ Công ty phát hành hóa đơn tại ô số 7 của C/O mẫu E;

Do đó, C/O mẫu E dẫn trên khôngđược xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi ACFTA. Tổng cục Hải quan sẽ trao đổivới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E về trường hợp này.

2. Đối với C/O mẫu E có số tham chiếuE133110102930044 cấp ngày 10/12/2013 nêu tại công văn số 4233/HQHN-GSQL ngày28/12/2013, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của TrungQuốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn