BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/TCHQ-TXNK
V/v phân loại theo máy chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8912/HQHP-KTSTQ ngày 18.12.2014của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về phân loại hàng hóa theo máy chính đối với mặthàng cáp điện để liên kết các thiết bị máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ củanhà máy tại Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Ngày 19.12.2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 15103/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty CP thép Hòa Phát; theo đó:

Căn cứ Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bị thuộccác Chương 84, Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nếu thỏa mãn các nộidung nêu tại chú giải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu ViệtNam thì thực hiện phân loại theo máy chính, không phân biệt những máy móc, thiếtbị đó được nhập khẩu từ một hay nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến,làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau”;

Căn cứ Chú giải 4 Phần XVI thì: “Khi một máy (kể cảmột tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liênkết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phậnkhác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại mộttrong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phânloại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy”.

Công ty CP thép Hòa Phát nhập khẩu hàng hóa là máymóc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để đượcáp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính thì phải đáp ứng quy định tại Điều 97, Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên và thực hiện đăngký Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền dự kiến nhập khẩu theo mẫu 05/DMTBDKNK-MC /2013 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện đúngquy định tại Điều 97, Thông tư số 128/2013/TT-BTC và nộidung hướng dẫn nêu trên. Trường hợp kiểm tra phát hiện hàng hóa nhập khẩu sử dụngkhông đúng với mục đích được phân loại lúc làm thủ tục hải quan thì ấn định thuếvà xử phạt (nếu có) theo đúng với mã số của hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HảiPhòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo)
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng