BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với cá nhân người Nhật Bản không cư trú làm việc cho văn phòng đại diện của Công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH SCS (Việt Nam)
(Đ/c: Phòng 903, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM)

Trả lời Công văn số 0111/2007/CVngày 20/11/2007 của Công ty hỏi về thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân người NhậtBản không cư trú làm việc cho văn phòng đại diện tại Việt Nam, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản và Điểm 2.2, MụcX, Phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 hướng dẫn thực hiệncác Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, trường hợp các cá nhân người Nhật Bản cómặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúctrong năm tính thuế; có thu nhập từ việc làm tại văn phòng đại diện tại Việt Namcủa Công ty Cổ phần BENEX (trụ sở chính tại Nhật Bản); văn phòng đại diện chỉthực hiện công việc liên lạc hoặc các hoạt động chuẩn bị, phụ trợ cho Công ty tạiNhật Bản, không tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trựctiếp sinh lợi khác tại Việt Nam thì khoản thu nhập đó (bao gồm cả thu nhập từtiền thuê nhà do Công ty Nhật Bản trả hộ) được miễn thuế.

Để được áp dụng Hiệp định, cá nhânngười Nhật bản nêu trên cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại điểm 1.6.1, mục VI, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC (đối vớitrường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế bắt đầu từ tháng 7/2007) hoặc thựchiện các thủ tục theo quy định tại điểm 1, mục II, phần D, Thôngtư số 133/2004/TT-BTC (đối với trường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế trướctháng 7/2007)

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải