VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16124/BTC-TCT ngày05tháng 11 năm 2014 về việc thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh yêu cầuBộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh;Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN,các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,Kiều Đình Thụ, Nguyễn Cao Lục,Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, PL, KTN,TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S 20

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp