BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/BNN-CB
V/v: Xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tân Kỳ - Nghệ An

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn nhận được công văn số 04/CV-CTCPMĐSC ngày 11 tháng 01năm 2011 của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con và ý kiến Sở Nông nghiệp vàPTNT Nghệ An về việc đề nghị không cấp phép cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩutổng hợp Bình Phước xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Tân Kỳ,tỉnh Nghệ An, qua xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của SởNông nghiệp và PTNT Nghệ An và UBND huyện Tân Kỳ thì diện tích đất nông nghiệpcủa huyện Tân Kỳ đã quy hoạch cho vùng nguyên liệu mía và các cây trồng khác,nếu phát triển trồng sắn sẽ phá vỡ quy hoạch. Hiện nay tại huyện Tân Kỳ, có nhàmáy đường Sông Con với công suất 3.000 tấn mía cây/ngày, mấy năm gần đây sảnxuất luôn có lãi, tạo đầu ra ổn định cho nông dân nhưng vẫn luôn bị thiếunguyên liệu.

Bộ Nông nghiệpvà PTNT nhận thấy đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tân Kỳ, Côngty CP mía đường Sông Con là hợp lý, vì vậy đề nghị UBND tỉnh Nghệ An không nêncho đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tân Kỳ và chỉ đạo Sở Nôngnghiệp và PTNT, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức việc xây dựng vùng nguyên liệu mía,giúp cho Nhà máy đường Sông Con có đủ nguyên liệu, giữ ổn định cơ cấu cây trồngtheo quy định đã được phê duyệt tại địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (B/c);
- Lưu VT, Cục CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng