BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 110/BXD-KHCN
V/v: Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

BộXây dựng đã nhận được Công văn số 487/TTr-ĐLDK ngày 06/03/2009 của Tổng Công tyĐiện lực Dầu khí Việt Nam xin chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoàicho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch.

Căncứ điều 3, điều 4 và điều 6 của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nướcngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng chấp thuậnáp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài (Tiêu chuẩn tính toán thiết kế cọc xi măngcát - Tiêu chuẩn Nhật Bản) nêu trong hồ sơ do chủ đầu tư áp dụng cho Hạng mụcKênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch. Việc áp dụng cáctiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi côngvà nghiệm thu công trình.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Namvận dụng đúng quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đã được Bộ Xây dựng banhành.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP; Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KHCN &MTNguyễn Trung Hoà