BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn xác định giá thanh toán
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý dự án Trung tâm điều hành Vicem
và Khu tổng hợp Vĩnh Tuy – Hà Nội thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
Trả lời văn bản số 305/QLDA-KT ngày 01/7/2011 của Ban quản lý dự án Trung tâm điều hành Vicem và Khu tổng hợp Vĩnh Tuy – Hà Nội thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đề nghị hướng dẫn cách xác định giá thanh toán cho công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Công tác thí nghiệm thép là để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam để sử dụng cho công trình theo thiết kế hay không. Nếu thí nghiệm kiểm tra đạt tiêu chuẩn (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 1651-1,2 : 2008), thì sử dụng trọng lượng thép/1m dài danh nghĩa theo tiêu chuẩn để tính toán khối lượng khi thanh toán, quyết toán. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đó ký kết.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án Trung tâm điều hành Vicem và Khu tổng hợp Vĩnh Tuy - Hà Nội thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh