BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 110/QLCL-CL1
V/v Xuất khẩu thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat vào Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Hàn Quốc
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6

Theo công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày12/01/2010 thông báo về việc Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc áp dụng quy định mớivề kiểm soát sản phẩm chả cá có xuất xứ từ Việt Nam, cụ thể kể từ ngày11/01/2010, các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphat của ViệtNam (chả cá, surimi, …) xuất khẩu vào Hàn Quốc phải kèm theo Giấy chứng nhậnkiểm dịch/vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản cấp.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục đã có văn bản gửi Cơ quanthẩm quyền Hàn Quốc đề nghị lùi thời hạn áp dụng quy định mới đến ngày01/3/2010, đồng thời đề nghị trong thời gian chuyển tiếp phía Hàn Quốc tiếp tụccho phép nhập khẩu các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphatcủa Việt Nam (chả cá, surmi, …) chưa có Giấy chứng nhận kiểm dịch/vệ sinh nếukết quả kiểm tra lô hàng đạt yêu cầu theo quy định của Hàn Quốc.

Trong lúc chờ ý kiến trả lời chính thức của phía Hàn Quốc vàđể tránh vướng mắc liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm thịt cá phối trộn vớimuối, đường và phosphat vào Hàn Quốc sau ngày 11/01/2010, Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu vào Hàn Quốc:

- Thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinhan toàn thực phẩm cho các lô hàng thịt cá phối trộn với muối, đường và phosphatxuất khẩu vào Hàn Quốc kể từ ngày 25/01/2010.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản vùng1-6:

- Hướng dẫn, phổ biến các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lývề quy định mới của Hàn Quốc.

- Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu theo đúng quy định hiện hànhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các lô hàng thịt cá phốitrộn với muối, đường và phophat xuất khẩu vào Hàn Quốc (theo nhóm sản phẩm ướpmuối) và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch/vệ sinh theo mẫu giấy Cục đã thông báotới Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCT Trần Bích Nga;
- Cơ quan Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp