BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 110/TCHQ-KTTT
V/v Thuế GTGT đối với dây chuyền MMTB NK tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Print Design &Production
(Cụm Công nghiệp Ba Hàng, Xã Nam Đồng, TP Hải Dương)

Trả lời công văn đề ngày 5/01/2009 của Công ty TNHH PrintDesign & Production V/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dây chuyền máymóc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 5 , Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 , thì:

Dây Chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố địnhcủa doanh nghiệp, phục vụ cho dự án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuếGTGT với mức thuế suất là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Print Design& Production được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn