ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/UBND-NC
V/v thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết số 132/NQ-CPngày 27/12/2013 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêmđể thành lập 02 quận(Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) và 23 phường thuộcthành phố Hà Nội; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đangtập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là về tổchức bộ máy và nhân sự để 02 quận và 23 phường đi vào hoạt động theo địa giớihành chính mới từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Để cả hệ thống chính trị của 02quận và 23 phường mới được thành lập đi vào hoạt động đồng bộ từ ngày 01 tháng04 năm 2014, UBND Thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan Trungương quan tâm phối hợp với Thành phố Hà Nội sớm quyết định tổ chức bộ máy, nhânsự cơ quan thuộc quyền quản lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan nàyhoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

UBND Thành phố Hà Nội trân trọng đềnghị các bộ, cơ quan Trung ương quan tâm phối hợp, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP, Bộ Nội vụ;
- Đ/c Bí thư Thành ủy,
- Thường trực TU, Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an Tp, Viện Kiểm sát Tp, Tòa án ND Tp, Bảo hiểm XH Tp, Bộ Tư lệnh TĐ, Cục Thống kê HN, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Vp UBND Tp;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo