CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1100/CP-CN
V/v Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2072/UB-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4129 BKH/QLDA ngày 09 tháng 7 năm 2003), Xây dựng (công văn số 966/BXD-HTKT ngày 03 tháng 6 năm 2003) về việc xin chấm dứt Hợp đồng BOT với nước ngoài Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức và tiếp tục đầu tư theo phương thức BOT trong nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chấm dứt hoạt động của Công ty cấp nước Lyonnaise Việt Nam để các bên ký Hợp đồng BOT (Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Suez, Pilecon Engineering Berhad và Tractebel) thanh lý Hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Đồng ý Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Dự án nhà máy xử lý nước Thủ Đức trên cơ sở lựa chọn hình thức huy động vốn thích họp và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng