TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc.
(KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công vănsố 1009/GG ngày 10/09/2015 của Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc về việc hướng dẫnnơi đăng ký thủ tục hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Nghị định 08/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính Phủ và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính thì Công ty không phải đăng ký hp đồng gia côngvới Cơ quan hải quan. Tuy nhiên, về địa điểm làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu,xuất khẩu hàng hóa đối với loại hình gia công được quy định tại Điều58 Thông tư 38/2015/TT-BTC , trong đó lưu ý Công ty được lựa chọn làm thủ tụcnhập khu tại 01 Chi cục Hải quan (nơi thông báo cơ sở sảnxuất, nơi nộp báo cáo quyết toán), khi xuất khẩu được lựa chọn làm thủ tục tạiChi cục Hải quan thuận tiện. Do vậy, với việc Công ty nhận gia công cho doanhnghiệp chế xuất thì địa điểm làm thủ tục căn cứ các quy định nêu trên để thựchiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời Công ty HHCN GEO-GEAR Vĩnh Phúc được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân