BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại máy biến điện sử dụng điện môi trường

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: TổngCông ty truyền tải điện Quốc gia
(18, Trần Nguyên Hãn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 5049/EVNNPT-VT ngày 2.12.2014của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc phân loại, áp mã số đối vớicác mặt hàng máy biến áp điện và máy biến dòng điện sử dụng điện môi lỏng dùngcho thiết bị đo lường; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Namban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 193/2012/TT-BTCngày 15.11.2012 và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóaxuất nhập khẩu; thì:

- Mặt hàng máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùngcho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đatừ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;Mã số tương ứng tại chương 98 là 9813.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Mặt hàng máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng,dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áptối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.99 tại Danh mục hàng hóa XK, NKViệt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty truyền tảiđiện Quốc gia biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để p/hợp);
- Vụ Pháp chế - BTC (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái