BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1100/TCTHA-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sựcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vềviệc “tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự”, ý kiến của Phó Thủ tướng Chínhphủ Trương Vĩnh Trọng về giải quyết án tồn đọng, để có căn cứ cho việc xây dựng,đề xuất và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giải quyết án tồn đọng, Tổng cục Thihành án dân sự yêu cầu các đồng chí thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tiến hành tổng rà soát toàn bộ số lượng việc, giá trị thihành án còn tồn tại địa phương mình (của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự)tính cho đến thời điểm 30/4/2010 theo các mẫu gửi kèm. Cụ thể:

1.1. Thống kê số việc chưa thi hành dưới 5 năm (Mẫu số 01);

1.2. Thống kê số việc chưa thi hành từ 5 năm đến dưới 10 năm(Mẫu số 02);

1.3. Thống kê số việc chưa thi hành từ 10 năm trở lên (Mẫusố 03);

1.4. Thống kê tiền chưa thi hành dưới 5 năm (Mẫu số 04);

1.5. Thống kê tiền chưa thi hành từ 5 năm đến dưới 10 năm(Mẫu số 05);

1.6. Thống kê tiền chưa thi hành từ 10 năm trở lên (Mẫu số 06).

2. Lập báo cáo phân tích, đánh giá rõ các nguyên nhân dẫnđến việc thi hành án dân sự tồn đọng, trong đó xác định rõ:

- Số việc, giá trị có khả năng thi hành được;

- Số việc, giá trị không thể thi hành được;

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với từng loại việc.

Báo cáo phân tích và biểu thống kê yêu cầu gửi về Tổng cụcThi hành án dân sự (Văn phòng Tổng cục) trước ngày 15/5/2010.

Giải quyết án dân sự tồn đọng là một chủ trương lớn củaChính phủ, của Bộ Tư pháp trong năm 2010. Do đó, nhận được công văn này, yêucầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện rà soát kỹ toàn bộ các vụ việctồn đọng từ trước tới nay, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu vàgửi báo cáo, biểu thống kê về Tổng cục Thi hành án dân sự theo đúng thời gian nêutrên. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời phảnánh về Tổ triển khai thực hiện Đề án giải quyết án tồn đọng để được hướng dẫncụ thể (ĐT: 043.7364187, 0983.061.799).

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c)
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Lưu VT, HS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
P. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Thủy

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1100/TCTHA-VP tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự