BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến việc thanh khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại. Để bảo đảm công tác quản lý và thống nhất trong triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện thủ tục tái xuất, tái nhập đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại, cụ thể như sau:
1. Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất, tái nhập một lần tại cửa khẩu tạm nhập/tạm xuất thì khi tái xuất, tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai tạm nhập/tạm xuất (không mở tờ khai mới).
2. Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất/tái nhập khác trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên thì khi tái xuất/tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai mới.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh