TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1100TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn
- cục hải quan Tp. Hải Phòng
- công ty TNHH TM Lan Thành
Số 32 Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 23/CV-LT ngày 13/03/2006, 24/CV-LT ngày 16/03/2006 của Công ty TNHH TM Lan Thành việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu về giá của các lô hàng Công ty nhập khẩu tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc trên, yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn báo cáo cụ thể về trường hợp này trước ngày 31/03/2006.

Theo trình bày của Công ty, Công ty đang có lô hàng nhập khẩu từ Malaysia chưa được làm thủ tục Hải quan, đã quá hạn lưu kho, lưu bãi ở Cảng Hải Phòng.

Căn cứ tiết b khoản 2 điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Trong thời gian chờ xác minh, xử lý việc truy thu thuế nhập khẩu của các lô hàng Công ty nhập khẩu tại Cục Hải quan Lạng Sơn, để tránh ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục Hải quan cho lô hàng Công ty nhập khẩu từ Malaysia tại Cảng Hải Phòng nói trên với các điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác.

- Lô hàng trên phải đủ điều kiện nhập khẩu.

- Công ty nộp đủ thuế của lô hàng trên trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Lan Thành biết để liên hệ với Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn và Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An