BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1101/BGTVT-TC
V/v: Áp dụng mức thuế suất thuế GTGT cho Dự án Cầu đường bộ Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Bắc Giang.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 1469/BTC-TCTngày 09/02/2009 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế suất 5% đối với các hợpđồng xây lắp ký trước ngày 01/01/2004. Trong đó, Bộ Tài chính đồng ý cho phépcác đơn vị đã ký hợp đồng xây lắp trước ngày 01/01/2004 và có khối lượng xâylắp dở dang chuyển sang năm 2004 chậm đăng ký danh sách các hợp đồng xây lắpvới các cơ quan thuế đến trước ngày 01/6/2004 được áp dụng mức thuế suất thuếgiá trị gia tăng là 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang. Vì vậy, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu Sở Giao thông vận tải Bắc Giang nghiên cứu và thực hiệnnộp thuế cho Dự án cầu đường bộ mới tách khỏi cầu đường sắt, thị xã Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 1469/BTC-TCT ngày09/02/2008.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải Bắc Giang nghiêm túc thựchiện./.

(Gửi kèm theo văn bản số 1469/BTC-TCT ngày 09/02/2009 của BộTài chính)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường