CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1101/CP-QHQT
V/v Sử dụng 40 triệu USD vốn dư của Khoản vay số 1584-VIE (SF

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2637 BKH/KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2003), về việc sử dụng vốn dư của khoản vay 1585-VIE/SF, Thủ tướng Chính phủ có ý như sau:

1. Đồng ý Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thôi không sử dụng khoản vốn dư sau đấu thầu trị giá 40.000.000 USD của Dự án “Phân phối điện miền Trung và miền Nam” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (Khoản vay số 1585 - VIE (SF).

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thư chính thức thông báo cho ADB quyết định nói trên của Chính phủ Việt Nam.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng