BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/TCHQ-TXNK
V/v: phí bản quyền

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Côngty Cổ phần Dịch vụ - Giao nhận - Vận tải Ưu vận.
(Đ/c: 386-388, đường Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/VLC ngày20/12/2014của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giaonhận - Vận tải Ưu vận về vướng mắc kê khai phí bản quyền, phí giấy phép trongtrị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang lấyý kiến của các đơn vị có liên quan và sẽcó công văn trả lời doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng