BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1101/TM /XNK

Hà Nội , ngày 23 tháng 5 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1101TM/XNK NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC NGỪNG NHẬP KHẨU GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CÁC SẢN PHẨM GIA SÚC GIA CẦM ĐÃ GIẾT THỊT QUA ĐƯỜNG BUÔN BÁN TIỂU NGẠCH BIÊN GIỚI

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)
- Bộ Công an
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh biên phòng)
- Bộ Nông nghiệp - PTNN (Cục thú y)

Để đề phòng dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ sản xuất trong nước và sức khoẻ cộng đồng; ngăn chặn tình trạng lợi dụng buôn bán tiểu ngạch biên giới để buôn lậu; Bộ Thương mại yêu cầu:

1. Các tổ chức và cá nhân được phép buôn bán tiểu ngạch biên giới không được nhập khẩu gia súc gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm đã giết thịt (thịt, phụ phẩm...) theo đường buôn bán tiểu ngạch biên giới.

2. Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) ngừng ngay việc làm thủ tục nhập khẩu gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm đã giết thịt theo đường buôn bán tiểu ngạch biên giới.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Nông nghiệp - PTNT (Cục thú y) chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các cấp kiểm tra truy quét, tịch thu và tiêu huỷ triệt để các lô hàng gia súc gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm đã giết thịt nhập lậu qua biên giới.

4. Văn bản có hiệu lực từ ngày ký. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Chánh văn phòng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi thực hiện văn bản này.

a

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)