VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11017/VPCP-KTTH
V/v Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 181/TTr-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2015 về dự án Nghị định sửađi bổ sung một số điều của Nghị định số109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính:

1. Lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về nội dung dự thảo Nghị định.

2. Về những nội dung cụ thể: Đối với hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí, quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Dự thảo Nghị định; về xác định mất, cháy, hỏng hóa đơn do sự kiện bất ngờ, bất khả kháng khác quy định tại điểm g, khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định; hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế quy định tại khoản 1 Điều 40, Nghị định s109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 (khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị định); đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại các điểm 11, 13.1, 14, 15.1 mục II, văn bản số 321/BTP-QLXLVPHC &TDTHPL ngày 02 tháng 12 năm 2015.

3. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, ý kiến thm định củaBộ Tư pháp tại văn bản trên, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp