VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tư pháp.
Để tổng kết, đánh giá hoạt động Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
1. Tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 vào thời gian trước ngày 10 tháng 01 năm 2014;
2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị chu đáo cuộc họp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN; Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ