BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/BTC-TCDN
V/v bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 61/VPCP-KTTH ngày 04/01/2013 của Vănphòng Chính phủ về việc bổ sungvốn điều lệ đốivới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị ybannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khaithựchiện một số nội dung như sau:

1. Về việc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triểndoanh nghiệp:

Trong quý I năm 2013, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrungương chỉ đạo các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thực hiện:

- Đối với những địa phương còn giữ lại tiền thu từ c phần hóa doanhnghiệp nhà nước khẩn trương nộp toàn bộ về Quỹ hỗ trợ sắp xếpvà phát triểndoanh nghiệp. Trường hợp địa phươngđã sử dụng tiền thu về c phầnhóakhông đúng quy định phải thu hồi đểhoàn trả Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triểndoanhnghiệp.

- Đối với các địa phương có các doanh nghiệp thực hiện c phần hóa cònnợ tiền thu về cổ phần hóa và cổ tức được chia theo vốn nhànước tại doanhnghiệp (nếu có), đề nghị chỉ đạo cácdoanh nghiệp nộp ngay tiền thu từ c phầnhóa và cổ tức được chia theo vốn nhànước, bao gồm cả lãi chậm nộp về Quỹ hỗtrợsắp xếp và phát triển doanh nghiệp, đồng thời gửi thông báo danh sáchdoanh nghiệp phải nộp tin về Quỹ cho Tngcông ty Đầu tư và Kinh doanh vốnNhànước để phối hợp thực hiện.

Sau ngày 31/3/2013, doanh nghiệp còn nợ các khoản thu trênmà chưanộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và pháttriển doanh nghiệp thì Tổng công ty Đầu tưvàKinh doanh vốn Nhà nước tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính thực hiện cưỡngchế theo quy định tại Phần VII Quyết định số 21/2012/QĐ-TTgngày 10/5/2012của Thủ tướng Chính phủ về ban hànhQuy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợsắpxếp và phát triển doanh nghiệp.

2. Về việc xác định và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp:

a) Về đối tượng: Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đ án sắpxếpchuyển đổi doanh nghiệp nhà nước giai đoạn2012-2015.

b) Về mức vốn điều lệ: Mức vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theoquy định hiện hành.

Đối với những doanh nghiệp do UBND tỉnh, thành phố phê duyệtvốn điều lệ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 99/2012/NĐ-CPcủa Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụcủa chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn đầu tư vào doanhnghiệp phải gắn với Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt theo quy địnhtại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đềán “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng côngty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

c) Về nguồn bổ sung vốn điều lệ còn thiếu:

Về nguyên tắc, doanh nghiệp đã được phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ phảicó kế hoạch bổ sung vốn điều lệ còn thiếu từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốnhợp pháp khác tại doanh nghiệp trong phạm vi 03 năm kể từ khi được cấp có thẩmquyền phê duyệt vốn điều lệ.

Trường hợp các địa phương có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ chodoanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt trong Phương án sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương ángửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định, theo đúng quy địnhtại Mục 3, Phần IV Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triểndoanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012 /QĐ- TTg ngày 10/5/2012 củaThủ tướng Chính phủ.

3.Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong quátrình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính đểphối hợp, tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định/.

Nơi nhận:- Như trên;
- Văn phòng chính phủ;
- TCTy Đầu tư và KD vốn NN;
- Lưu VT, Cục TCDN (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu