BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/BXD-KTXD
V/v: quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 684/ĐHCM-KTDA ngày 5/6/2012của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với công trình giao thông xây dựng cầu lớn, để phụcvụ thi công công trình chính cần có các hạng mục công trình phụ trợ phục vụviệc thi công công trình chính như san lấp tạo mặt bằng thi công (bãi đúc, bãichứa dầm, trạm trộn, kho bãi để vật tư…), hệ thống đường thi công, hệ thốngđiện đến công trình để phục vụ thi công, thanh thải mặt bằng sau khi thi công.Các hạng mục công trình phụ trợ này được thiết kế và lập dự toán công trình nhưquy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, không thuộc nội dung chiphí chung.

2. Theo Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình thìkhối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhôra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, các chitiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bêtông cú thể tớch > 0,1m3 và chỗ giao nhau được tính một lần. Vì vậy khi tínhtoán khối lượng bê tông các kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực phải trừ đilỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông cú thể tớch > 0,1m3. Trường hợp đo bóckhối lượng xây dựng công trình thực hiện theo văn bản số 737/BXD-VP ngày22/4/2008 của Bộ Xây dựng thì khối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấubê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốtthép, dây buộc, các chi tiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗngtrên bề mặt kết cấu bê tông và chỗ giao nhau được tính một lần.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn