CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1102/CP-QHQT
V/v thực hiện Chương trình vay vốn của ADB 2004 - 2006

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải,Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thương mại, Công nghiệp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3835 BKH/KTĐN ngày 27 tháng 6 năm 2003), về Chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thời kỳ 2004 - 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Chương trình vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật thời kỳ 2003 - 2006 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên.

2. Giao Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư váo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương vay vốn ADB cho các Dự án trong danh mục nói trên.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, cơ quan có liên quan:

- Chuẩn bị các dự án trong chương trình tài trợ 2003 - 2004 để có thể tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng tiến độ dự kiến.

- Thực hiện các tiêu chí phân bổ vốn thuộc chức năng của Bộ, cơ quan mình theo lịch trình đã Thống nhất với ADB.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng