BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/TCHQ-TXNK
V/v: thuế suất thuế GTGT mặt hàng tá dược nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: VụChính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1485/HQCT-KTS của Cục Hải quan TP. Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc xác địnhthuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng tá dược nhập khẩu, để được hướng dẫnlàm căn cứ kết luận kiểm tra sau thông quan tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/11/2014, Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 481/TXNK-CST chuyển hồ sơ côngvănsố 1485/HQCT-KTScủa Cục Hải quan TP. Cần Thơ để Vụ Chính sách thuế trình Bộ có văn bản hướngdẫn Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. Tuy nhiên,đến nay, Cục Hải quan TP. Cần Thơ vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn. Đề nghịVụ Chính sách thuế sớm có hướng dẫn để Cục Hải quan địa phương thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phốihợp công tác của Quý Vụ !


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái