Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1102 TCT/NV3 NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2001
VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện dân lậpTriều An,

Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn số 63/BVTA-CV ngày 15/01/2001 của Công ty TNHH Bệnh viện dân lậpTriều An về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩutạo tài sản cố định theo dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Căn cứ điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, điểm 1.a Thông tư số 49/2000/TT-BTC ngày31/5/2000 của Bộ Tài chính; Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phươngtiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở thực hiện Luậtthuế GTGT, thì:

Máy móc, thiết bị loại trong nước chưa sản xuất được nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp theo dự án đầu tư thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Bệnh viện dân lập TriềuAn liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá,đối chiếu số thiết bị do Công ty nhập khẩu tại tại tờ khai hàng nhập khẩu số 25493/NKD /KV1 ngày 04/12/2000 và số 27201/NKD ngày 19/12/2000 của Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh với Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vậntải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu số máy móc thiếtbị do Công ty nhập khẩu tạo tài sản cố định theo dự án đầu tư không nằm trongDanh mục này thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1998 Bộ Tài chính, thì: máy móc, thiết bị nhập khẩuđược miễn thuế nhập khẩu phải nằm trong danh mục máy móc, thiết bị phương tiệnvận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ), phương tiện vận chuyểndùng đưa đón công nhân đã được cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư xácnhận. Nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan Hải quan cửa khẩu, nơi nhập khẩu cácmáy móc thiết bị phương tiện vận tải này để cơ quan Hải quan cửa khẩu thực hiệnviệc miễn thuế nhập khẩu cho các cơ sở khi thực tế nhập khẩu.

- Đối với 03 mặt hàng xe đẩy thuốc, xe chở bình ôxy, xe giỏchở bông băng y cụ nằm ngoài Danh mục đã được cơ quan cấp giấy chứng nhận ưuđãi đầu tư xác nhận, thì khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định(theo mức thuế suất hiện hành).

- Căn cứ Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/3/2000 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhómmặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày07/4/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mụcBiểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; tham khảo Chú giải hàng hoáxuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì: mặt hàng tủ đựng thuốcgắn bánh xe lăn (tên chuyên dùng: xe đẩy thuốc dùng trong bệnh viện), giá đểbình ôxy gắn trên bánh xe (tên chuyên dùng: xe chở bình ôxy dùng trong bệnhviện), giỏ đựng bông băng có gắn bánh xe (tên chuyên dùng: xe giỏ chở bông băngy cụ dùng trong bệnh viện) thuộc nhóm mã số 94029010, thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi 0% (không phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bệnh viện dân lậpTriều An được biết và thực hiện.