BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1102/TM-XNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1102/TM-XNK NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ THỜI HẠN NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC HÀNG CẤM NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1823/VPCP-KTTH ngày 27/4/2001 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Thương mại thông báo:

Đối với những mặt hàng không ghi trong Danh mục cấm nhập khẩu hoặc Danh mục hàng nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/02/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999, lại có trong Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc Danh mục hàng nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu hoặc đã mở L/C trước ngày 01/5/2001, thì hàng phải về cảng, cửa khẩu Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2001; Các lô hàng về từ ngày 30/6/2001 được xử lý theo quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng cấm.

Bộ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan trực thuộc thực hiện và thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục thông quan hàng hoá để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Kính mong nhận được sự phối hợp chỉ đạo của quý Tổng cục.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)