VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1102/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 44 BKH/KTĐN ngày 2 tháng 1 năm 2003), về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (KTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB) tài trợ, Phó thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án KTKT “Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” trị giá 820.000 USD, trong đó ADB và Chính phủ Italia viện trợ không hoàn lại 650.000 USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 170.000 USD.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thực hiện Dự án HTKT trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA. Vốn đối ứng của dự án HTKT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tự thu xếp trong ngân sách hàng năm đã được Nhà nước phê duyệt.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB Hiệp định HTKT cho Dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần