TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11021/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Domex (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 27-29 KCX Sài Gòn Linh Trung, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Mã số thuế: 0302169524

Trả lời văn bản số 05/2014/CV-DM ngày 25/11/2014của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệpchế xuất có ký hợp đồng nhận gia công hàng hóa; bán tài sản cố định cho doanhnghiệp nội địa (doanh nghiệp nằm ngoài khu chế xuất) thì Công ty phải lập hóađơn bán hàng dùng cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan để tính vàkê khai nộp thuế TNDN theo quy định. Doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa tài sảncố định thanh lý của Công ty phải làm thủ tục hải quan, kê khai nộp thuế nhậpkhẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
3959- 305685 (27/11/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga