VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11025/VPCP-KGVX
V/v nhân viên y tế trường học,tài chính kế toán trong các cơsở giáo dục mầm non, phổthông công lập

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 274/BC- BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2015, các ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4112/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 13089/BTC-HCSN ngày 21 tháng 9 năm 2015, Bộ Y tế tại văn bản số 8704/BYT-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2015, về tình hình rà soát các quyđịnh về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáodục mầm non, ph thông công lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngcó ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế ràsoát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định vị trí việc làm và định mức sốngười làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phùhợp với chủ trương tinh giản, tiết kiệm biên chế theo hướng không nhất thiếtquy định giống nhau giữa các trường về biên chế nhân viên y tế, kế toán, thủquỹ, văn thư, thiết bị, thư viện; phát huy tối đa lực lượng của Trạm y tế cấpxã phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe; bố trí nhân sự kiêm nhiệm thực hiệnnhiệm vụ của các nhân viên tại các trường học.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soátviệc bố trí nhân viên y tế trường học, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thưviện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để sử dụng biênchế hiện có một cách hiệu quả, bảo đảm không tăng biên chế; đồng thời thựchiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo chức danhnghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng,nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐQGGD;Các Vụ: TCCV, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3), Sơn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên