BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1103/BGTVT-TC
V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Quốc lộ 14B đoạn Hoà Cẩm – Thạch Mỹ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 222/TTr-BQLDA6 ngày 04/02/2009 của Ban quản lý dự án 6 xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dựán hoàn thành Quốc lộ 14B đoạn Hoà Cầm - Thạch Mỹ. Về vấn đề này, Bộ Giao thôngvận tải có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục V, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tưdự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, để có cơ sở thẩm tra phêduyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Banquản lý dự án 6 thực hiện thuê công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toánbáo cáo quyết toán Dự án hoàn thành Quốc lộ 14B đoạn Hoà Cầm - Thạch Mỹ vàtrình Bộ phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu Ban quản lý dự án 6 khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường