BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển.

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Chi cục Quản lý đê điều và Phòngchống lụt bão Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 130/ĐĐ ngày 11/6/2012của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh về việc hướng dẫn ápdụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Công việc thi công xây dựng đê, kè sông, kè biển thuộc côngtrình thuỷ lợi có điều kiện thi công khó khăn và tính chất công việc tương đồngvới công trình đầu mối thuỷ lợi. Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chếđộ trợ cấp lương trong các Công ty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếpxây dựng công trình đầu mối thủy lợi thuộc thang lương, bảng lương nhóm III,Ngành Xây dựng cơ bản. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhómIII, Ngành Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP chocông nhân, nhân viên trực tiếp thi công xây dựng đê, kè sông, kè biển là phùhợp.

Với nội dung trên, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chốnglụt bão Hà Tĩnh tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn