CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1103/CP-QHQT
V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án ALMRV II

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thuỷ sản,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4864/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 8 năm 2003), về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án ALMRVII; tiếp theo các công văn số 1192/CP-QHQT ngày 12 tháng 10 năm 1998 và 1295/CP-QHQT ngày 30 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về việc phê duyệt và ký kết Hiệp định Chính phủ về dự án ALMRV II; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Thuỷ sản kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển giai đoạn 2” (ALMRV II) do Chính phủ Đan Mạch viện trở không hoàn lại đến hết năm 2005.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng