TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1103/CT-TTHT
V/v : Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước
Địa chỉ : 100/11-12 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
Mã số thuế : 0301241545

Trả lời văn thư số 08/CV-AP /2014 ngày 21/01/2014 của Công tyvề chính sách thuế , Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6b Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị giatăng (GTGT) quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“ Điều chuyển tài sản giữacác đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khichia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điềuchuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh;tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điềuchuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điềuchuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tưcách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh cótài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quyđịnh, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.”

Căn cứ Khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụđối với một số trường hợp:

Hoá đơn, chứng từ đối với tài sảngóp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

...

b) Bên có tài sản góp vốn, có tàisản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanhnghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liênkết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên gópvốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định củapháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữacác đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách phápnhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điềuchuyển phải lập hoá đơn GTGT theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua tài sản bán đấu giá của Công tyF.L.D Việt Nam(có hóa đơn GTGT do Côngty F.L.D ViệtNam xuất ngày 27/12/2013) sau đó điều chuyển cho Công ty TNHH một thành viênphát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp (Việt Nam) là đơn vị hạch toán độc lậpmà Công ty là chủ sở hữu được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhngày 25/04/2013 thì khi điều chuyển tài sản cho Công ty mới thành lập, Công typhải lập hóa đơn GTGT tính và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Hóa đơnGTGT của tài sản mua đấu giá Công ty được kê khai khấu trừ theo quy định nếuđáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế TP thông báo đểCông ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
253-22290/14 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga