BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/LĐTBXH-BTXH
V/V Tổ chức điều tra hộ vay vốn XĐGN 2000

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Chi nhánh Ngân hàng phục vụ người nghèo Tỉnh:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phốihợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng phục vụngười nghèo tổ chức cuộc điều tra hộ vay vốn xóa đói giảm nghèo năm 2000. Banchỉ đạo cuộc điều tra do Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trưởngban; Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội - phó ban và các thành viên Ban chỉ đạo là PhóTổng Giám đốc NHNo&PTNT, Phó giám đốc NHNg, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hộiBộ LĐTBXH, phó ban tín dụng hộ sản xuất NHNo&PTNT.

1. Mục đích của cuộc điều tra:

- Theo dõi, đánh giá hiện trạng nghèo đói theo chuẩnmới ở 3 vùng phục vụ cho triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảmnghèo.

- Đánh giá hiệu quả vay vốn tín dụng của Ngân hàngphục vụ người nghèo.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của dự án KFW.

2. Phạm vi điều tra:

Năm 2001 tiến hành điều tra trên địa bàn 15 tỉnhcủa 3 vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và khu IV cũ trong đócó 7 tỉnh đại diện vùng dự án KFW. (Địa bàn điều tra cụ thể có phụ lục kèmtheo).

Để tổ chức triển khai cuộc điều tra có hiệu quả,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng phục vụ người nghèo, giao Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn (đối với các tỉnh có dự án KFW) và Ngân hàng phục vụngười nghèo tỉnh triển khai chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra ở địa phương, cụthể:

- Hướng dẫn huyện, xã được chọn để điều tra lập danhsách hộ trong xã để chọn mẫu. ở Trung ương sẽ cử đoàn cán bộ về cùng tỉnh đểphối hợp chọn và lập danh sách hộ điều tra, trong thời gian từ 2 đến 5/9/2001.(có thông báo cụ thể lịch làm việc).

- Chỉ đạo huyện, xã tổ chức triển khai điều tra;tạo điều kiện để các điều tra viên thực hiện ghi phiếu hộ và thông tin xã được thuậnlợi và có hiệu quả tốt.

- Cử điều tra viên để tham gia cuộc điều tra, mỗitỉnh cử 02 điều tra viên (01 điều tra viên của Sở LĐTBXH, 01 điều tra viên củaNHNo&PTNT hoặc của NHNg).

Do nội dung của cuộc điều tra là thu thập các thôngtin hộ gia đình bao gồm tình hình kinh tế của hộ gia đình và tình hình sử dụngvốn tín dụng cuả Ngân hàng phục vụ người nghèo, dự án tín dụng KFW, vì vậy yêucầu các điều tra viên có hiểu biết nhất định về các lĩnh vực trên để đáp ứngyêu cầu chất lượng phiếu. Danh sách điều tra viên gửi về Bộ LĐTBXH trước ngày2/5/2001.

Ban chỉ đạo cuộc điều tra tổ chức tập huấn cho cácđiều tra viên tại Khách sạn La Thành 218 Đội Cấn - Hà Nội vào ngày 14 - 16/5/2001(3 ngày). Ban tổ chức sẽ đón đại biểu từ 14h00 ngày 13/5/2001.

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ với Vụ Bảo trợ Xãhội - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Số điện thoại: 04-8266515./.

T.L. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO VỆ XÃ HỘI
PHÓ BAN CHỈ ĐẠO CUỘC ĐIỀU TRANguyễn Hải Hữu