BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1103/TCHQ-GSQL
V/v triển khai kho hàng không kéo dài tại KCN VSIP, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/02/2013, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2275/BTC-TCHQ về việc triển khai kho hàng không kéo dài tại KCN VSIP, tỉnh BắcNinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện nội dung điểm 2 công văn số 2275/BTC-TCHQ dẫn trên. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo Tổngcục Hải quan để có chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện nộidung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty ALS Đông Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh