BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1103/TCHQ-TXNK
V/v: thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: VụChính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 156/HQBN-NVngày 26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn thuế GTGT mặt hàngmáy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 156/HQBN-NV ngày26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh liênquan đến quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 156/HQBN-NV ngày26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để Vụ Chính sách thuế xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác củaQuý cơ quan ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái