BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1103 TM/ĐT
V/v nhập khẩu thiết bị đồng bộ sản xuất cồn 20.000 lít/ngày của nhà máy Mía đường Tuy Hoà

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Công ty mía đường Tuy Hoà

Bộ Thương mại nhận được công văn số 543/BNN-CBNLS ngày 13/3/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề nghị phê duyệt hợp đồng nhập khẩu “Thiết bị đồng bộ chế biến cồn 20.000 lít/ngày” của công ty Mía đường Tuy Hoà;

Bộ Thương mại thấy một số điểm cần làm rõ:

Tại công văn số 3771/TM-ĐT ngày 24/9/2001 của Bộ Thương mại đã cho phép Công ty Mía đường Tuy Hoà được thực hiện Hợp đồng số 01/2001 nhập khẩu Thiết bị đồng bộ chế biến cồn 20.000 lít/ngày của Tập đoàn ELECTROWATT-ECONO Thuỵ sỹ theo văn bản đề nghị của Quý Bộ (số 2762/BNN /HTQT ngày 18/9/2001) và các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án, phê duyệt kết quả đấu thầu.

Tuy nhiên theo đề nghị của Quý Bộ tại công văn nêu trên và Quyết định số 216/QĐ /BNN-CBNLS ngày 27/01/2003 thì việc nhập khẩu dây chuyền này với công ty TOMSA DESTIL. Do đó, để tránh việc kiện cáo và yêu cầu bồi thường phát sinh do huỷ Hợp đồng của nước ngoài đối với phía Việt Nam, đề nghị Quý bộ cho biết:

- Dây chuyền thiết bị sản xuất 20.000 lít cồn/ ngày của công ty Mía đường Tuy Hoà này có phải là dự án đầu tư thứ hai bổ sung ngoài dây chuyền đã được phép nhập khẩu năm 2001.

- Nếu là một dự án đầu tư ban đầu thì việc thực hiện Hợp đồng đã ký trước đây với Tập đoàn ELECTROWATT-ECONO Thuỵ sỹ ra sao. Lý do không thực hiện hợp đồng, các bên chấm dứt hợp đồng có bị thực hiện các điều kiện phạt hay bồi thường do đơn phương huỷ hợp đồng hay không. Các giao dịch giữa công ty Mía đường Tuy Hoà và Tập đoàn ELECTROWATT-ECONO Thuỵ sỹ về việc chấm dứt Hợp đồng 01/2001 ra sao. Công ty Mía đường Tuy Hoà phải có báo cáo Bộ Thương mại và kèm theo các chứng từ giao dịch thoả thuận của hai bên ký hợp đồng về vấn đề này.

Bộ Thương mại thông báo ý kiến để quý Bộ phối hợp chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu