BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11035/TCHQ-GSQL
V/v tiêu hủy hàng hóa GC cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Quá trình theo dõi thủ tục hải quan đối với hàng hóa giacông cho thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng mắc xin traođi với Quý Bộ như sau:

Ngày 28/08/2014, Công ty cổ phn Noflk Hatexco có công văn số 230/NFHT-XNK đề nghị tiêu hủynguyên liệu vải dệt kimnguyên cuộn nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia côngtheo phương án cắt hủy với lý do số vải dệt kim nguyên cuộn này bịlỗi mốt nên chủ hàng yêu cầu không đưa vào sản xuất và đề nghị Công ty tiêu hủy.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủViệc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm,phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản cho phép của Sở Tài nguyên và Môi trường và phải được thựchiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Trường hợp không được phép tiêu hủy tại ViệtNam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công”.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP doanh nghiệp nhận gia công chỉ được phép tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phếthải sau khi thanh khoản hợp đồng gia công, tại Nghị định này không quy định việctiêu hủy đối với NPL do dư thừa hoặc do lỗi mốt.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPngày 13/08/2010 của Chính phủ“Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nướcngoài được min thuếnhập khu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu đ gia công cho phía nước ngoài đượcphép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh , thanh khoản hợp đồng gia công)…”

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP đối vớihàng hóa gia công nói chung khi tiêu hủy thì được miễn thuế nhập khẩu; Nghị địnhnày không phân biệt hàng hóa gia công tiêu hủy là nguyên phụ liệu hay phế liệu, phế phẩm.

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định: phế liệu gia công là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị bịloại ra trong quá trình gia công được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trìnhsản xuất khác.

Đ có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tụctiêu hủy hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài đúng với quy định, đề nghịBộ Công Thương cho biết: trường hợp Công tycổ phần Noflk Hatexco có được phép tiêu hủy lượng nguyên liệu vải dệt kim nguyêncuộnnhập khẩu do lỗi mốt để thực hiện hợp đồng gia công nêu tại côngvăn số 230/NFHT-XNK dẫn trên hay không?

Theo Tổng cục Hải quan thì trường hợp có lý do chính đáng,bên đặt gia công có văn bản tiêu hủy tại Việt Nam và được cơ quan quản lý môitrường cho phép thì doanh nghiệp được tiêu hủy nguyên phụ liệu dư thừa do bị lỗimốt.

Tổng cục Hải quan xin nhận lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày15/09/2014 để tổng hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hin.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty Cổ phần Noflk Hatexco (để biết)
(Đ/c: KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh