TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11037/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH OHL Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 7 Tòa nhà Hải âu, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0311199596

Trả lời văn thư số 06/14OHL ngày25/11/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuếsuất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụxuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khuphi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuếGTGT khi xuất khẩu,trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trựctiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứngtrực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khuphi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cưtrú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trongthời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quyđịnh của Thủ tướng Chính phủ.

…”

- Tại Khoản 2b Điều 9 quy định điềukiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhânở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu quangân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biểncung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoàicác điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biểnđưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủtục xuất khẩu”

Căn cứ Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Côngty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế ký hợp đồng cungcấp dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế cho các khách hàng trong nước, ngoàicước vận tải quốc tế, có thu thêm các khoản phí như: phụ phí xăng dầu, phí anninh, phí chứng từ, phí soi chiếu hàng thì các dịch vụ này không được xácđịnh là dịch vụ xuất khẩu, Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theothuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu (TTHT, HC).
3953 - 305385 / 2014 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga