BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11039/QLD-ĐK
V/v: cập nhật thông tin dược lý đối với dịch truyền hydroxyethyl starch (HES)

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
- Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Dịch truyền chứa hydroxyethyl starch (HES) là chấttrùng phân tổng hợp, nguồn gốc từ tinhbột thay thế huyết tương khi có giảm khối lượng tuần hoàn trong choáng mất máu, nhiễm khuẩn, chấn thương hoặcphẫu thuật. Dung dịch còn được sử dụng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Dịchtruyền HES được bắt đầu sử dụng từ những năm 1960 và đã trở nên phổ biến tạicác khoa điều trị tích cực (ICU) và phẫu thuật. Trong điều trị sốc giảm thểtích tuần hoàn, HES được cho có hiệuquả phục hồi thể tích tốt hơn so với dịch truyền đơn thuần. Tuy nhiên, tại ChâuÂu, từ cuối năm 2012, một số cơ quan quản lý dược phẩmtrên thế giới đã đưa ra những quan ngại về độ an toàn của dịch truyền HES saukhi kết quả một số thử nghiệm lớn được công bố cho thấy dịch truyền HES làmtăng nguy cơ tử vong và nguy cơ tổn thương thận nghiêm trọng cần liệu pháp thaythế thận trên bệnh nhân nặng. Liên quan đến những thông tin này, ngày01/10/2013, Cục Quản lý Dược đã có công vănsố 16280/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện để cung cấpthông tinvề độ an toàn của dịch truyềnHES và cập nhật khuyến cáo bước đầu của Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược(PRAC) và một số cơ quan quản lý Dược phẩm khác cũng như đề nghị các đơn vịtăng cường theo dõi, phát hiện và xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hạicủa thuốc (nếu có).

Tiếp theo, ngày 19/12/2013, Hội đồng Châu Âu (EC)đã chấp thuận khuyến cáo mới về việc sử dụng dịch truyền HES của PRAC. Theo đó,PRAC tiếp tục khẳng định không khuyến cáo sử dụng dịch truyền HES trên bệnhnhân nhiễm trùng huyết, tổn thương do bỏng hoặc bệnh nhân nặng do đã có bằngchứng rõ ràng về sự tăng nguy cơ tổn thương thận và tử vong trên những đốitượng bệnh nhân này. Dịch truyền HES vẫn có thể tiếp tục được sử dụng để điềutrị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp trong trường hợp các dịch truyền đơnthuần không cho hiệu quả đầy đủ.

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng kýlưu hành thuốc - Bộ Y tế đối với dịch truyền chứa hydroxyethyl starch (HES);nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Cục Quản lýDược thông báo như sau:

1. Đối vớiSở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:

1. Tiếp tục thực hiện theo yêu cầu nêu tại công vănsố 16280/QLD-TT ngày 01/10/2013 của Cục Quản lý Dược liên quan đến dịch truyềnHES.

2. Cập nhật cho các đơn vị khám, chữa bệnh, các đơnvị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn biết thông tin khuyến cáo cụ thể liên quanđến dịch truyền HES như sau:

2.1. Không sử dụng dịch truyền HES cho bệnh nhânnhiễm trùng huyết, tổn thương do bỏng hoặc bệnh nhân nặng do nguy cơ tổn thươngthận và tử vong liên quan đến việc sử dụng dịch truyềnHES trên những đối tượng bệnh nhân này.

2.2. Chỉ sử dụng dịch truyền HES trong trường hợpđiều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp khi các dịch truyền đơn thuần không cho hiệu quả đầy đủ.

2.3. Hiện còn thiếu các dữ liệu về độ an toàn dàihạn của dịch truyền HES sử dụng trên bệnh nhân chấn thương và bệnh nhân phẫuthuật. Do đó, cần thận trọng đánh giá hiệu quả/nguy cơ khi xét đến độ an toàndài hạn và cân nhắc những lựa chọn điều trị sẵn có khác khi sử dụng HES trênđối tượng bệnh nhân này. Ngoài ra, cần tiến hành thêm các nghiên cứu về hiệuquả và độ an toàn của dịch truyền HES trên bệnh nhân chấn thương và phẫu thuậtlựa chọn.

2.4. Sử dụng dịch truyền HES với liều thấp nhất cóhiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong quá trình điều trị, cần liêntục theo dõi huyết động của bệnh nhân đểcó thể ngừng dịch truyền ngay khi huyết động đạt được mục tiêu.

2.5. Chống chỉ định sử dụng dịch truyền HES chobệnh nhân:

- Suy thận hoặc bệnh nhân sử dụng các liệu phápthay thế thận. Ngừng dịch truyền HES ngay khi các dấu hiệu tổn thương thận đầu tiên. Do đã có báo cáo về việc cần dùng liệu phápthay thế thận sau 90 ngày dùng HES, các bệnh nhân đã được điều trị bằng dịchtruyền HES cần được theo dõi chức năng thận trong vòng ít nhất 90 ngày sau khidùng thuốc.

- Rối loạn đông máu nặng. Ngừng HES ngay khi có dấuhiệu rối loạn đông máu đầu tiên. Trong trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng dịchtruyền này, cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số đông máu của bệnh nhân.

II. Đối với các công ty đăng ký, sản xuất:

1. Đối với dịch truyền HES đã được cấp phép lưuhành trên thị trường:

1.1. Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công vănnày, yêu cầu công ty đăng ký, nhà sản xuất thực hiện việc: Cập nhật các thông tindược lý liên quan đến chỉ định, liều dùng và cách dùng, chống chỉ định, tácdụng không mong muốn, cảnh báo và thận trọng khi sử dụng theo các nội dung quyđịnh tại Phụ lục kèm theo công văn này vào nhãn, tờ hướng dẫn sử dụngthuốc và hồ sơ liên quan.

1.2. Hình thức cập nhật thông tin: Theo hướng dẫncủa phụ lục II -Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy địnhviệc đăng ký thuốc.

2. Đối với hồ sơ đăng ký dịch truyền HES đang chờxét duyệt: Cục Quản lý Dược chỉ xem xét cấp số đăng ký lưu hành sau khi công tyđã nộp tài liệu sửa đổi/bổ sung các thôngtin dược lý liên quan đến chỉ định, liều dùng và cách dùng, chống chỉ định, tácdụng không mong muốn, cảnh báo và thận trọng khi sử dụng đối với dịch truyềnHES theo các nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo công văn này vào cácphần liên quan của hồ sơ và được thẩm định đạt yêu cầu.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục QLKCB, Thanh tra BYT (để phối hợp);
- Tổng công ty Dược VN;
- Cục Quân Y - Bộ QP; Cục Y tế - Bộ CA; Cục Y tế GTVT- Bộ GTVT;
- Bảo hiểm XHVN;
- TT DI & ADR Quốc gia; TT DI & ADR KV (BV Chợ Rẫy);
- Thành viên HĐTV cấp SĐK thuốc; Chuyên gia PC, DL thẩm định hồ sơ;
- Cục QLD: Phòng QLKDD; Phòng QLTTQC thuốc; TC Dược & MP; Văn phòng Cục (để đăng tải Website);
- Lưu VT. ĐKT (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THAYĐỔI/BỔ SUNG ĐỐI VỚI DỊCH TRUYỀN CHỨA HYDROXYETHYL STARCH (HES)
(Đính kèm theo công văn số 11039/QLD-ĐK , ngày 30/6/2014 của Cục Quản lý Dược)

1. Chỉ định

Điều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp khiviệc sử dụng dịch truyền đơn thuần không mang lại hiệu quả đầy đủ (xem thêm mụcLiều dùng và cách dùng, Chống chỉ định và Cảnh báo đặc biệt và thận trọngkhi sử dụng).

2. Liều dùng và cách dùng

[Bổ sung các thông tin sau]

Dịch truyền HES được sử dụng giới hạn để phục hồithể tích tuần hoàn ban đầu cho bệnh nhân với thời gian sử dụng không quá 24 giờ.

Trong vòng 10-20ml dịch truyền đầu, truyền thuốcchậm và theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân để phát hiện sớm các dấu hiệucủa phản ứng dạng phản vệ.

Liều dùng tối đa của 6% HES (130/0,40) và 6% HES(130/0,42) là <30ml/kg/ngày; đối với các chế phẩm HES khác, liều dùng tối đacần được tính toán tương ứng.

Sử dụng dịch truyền HES với liều thấp nhất có hiệuquả. Trong quá trình dùng thuốc, cần theo dõi liên tục huyết động của bệnh nhânvà ngừng truyền dịch ngay khi đạt mục tiêu huyết động phù hợp. Chú ý không sửdụng vượt quá liều tối đa khuyến cáo.

Trẻ em:

Các dữ liệu về độ an toàn của dịch truyền HES trêntrẻ em còn hạn chế; do đó, chỉ khuyến cáo sử dụng dịch truyền HES trên đốitượng bệnh nhân này theo các hướng dẫn điều trị hiện hành của Bộ Y tế.

[…]

3. Chống chỉ định

[Bổ sung các thông tin sau]

- Quá mẫn với dược chất hoặc cáctá dược trong thành phần chế phẩm

- Nhiễm trùng huyết

- Bỏng

- Suy thận hoặc dùng liệu phápthay thế thận

- Xuất huyết não hoặc xuất huyếtnội sọ

- Bệnh nhân nặng (điều trị tại cáckhoa điều trị tích cực)

- Thừa nước

- Phù phổi

- Mất nước

- Tăng kali huyết [chỉ áp dụngvới các chế phẩm có chứa kali]

- Tăng nartri huyết nghiêm trọnghoặc tăng clo huyết nghiêm trọng

- Suy giảm chức năng gan nghiêmtrọng

- Suy tim sung huyết

- Rối loạn đông máu nghiêm trọng

- Bệnh nhân ghép tạng

[…]

4. Cảnh báo đặc biệt và thậntrọng khi sử dụng

[Bổ sung các thông tin sau]

Do phản ứng dị ứng (dạng phản vệ)có thể xảy ra khi sử dụng dịch truyền HES, bệnh nhân sử dụng thuốc cần đượctheo dõi chặt chẽ và truyền dịch với tốc độ chậm (xem thêm mục Tác dụngkhông mong muốn).

Phẫu thuật và chấn thương:

Các dữ liệu về độ an toàn dài hạncủa dịch truyền HES trên bệnh nhân phẫu thuật/chấn thương còn hạn chế, do đó,cán bộ y tế cần thận trọng cân nhắc giữa lợi ích có thể đạt được và những nguycơ tiềm ẩn dài hạn còn chưa được hiểu đầy đủ khi sử dụng dịch truyền HES. Cóthể cân nhắc các lựa chọn điều trị sẵn có khác.

Thận trọng cân nhắc khi chỉ địnhdịch truyền HES để bồi phụ dịch cho bệnh nhân và tiến hành theo dõi huyết độngthường xuyên để kiểm soát liều dùng và thể tích dịch của bệnh nhân (xem thêmmục Liều dùng và cách dùng).

Tránh tình trạng tăng thể tích dịchquá mức do quá liều hoặc truyền quá nhanh. Liều dùng cần được hiệu chỉnh cẩnthận, đặc biệt trên những bệnh nhân có vấn đề về phổi và tim-tuần hoàn. Theodõi chặt chẽ cân bằng dịch và điện giải của bệnh nhân.

Chống chỉ định sử dụng các chếphẩm dịch truyền HES trên bệnh nhân suy thận hoặc dùng các liệu pháp thay thếthận (xem thêm mục Chống chỉ định). Ngừng truyền HES ngay sau khibệnh nhân có các dấu hiệu tổn thương thận đầu tiên. Do đã có báo cáo về sự tăngnhu cầu cần dùng liệu pháp thay thế thận sau 90 ngày dùng dịch truyền HES,khuyến cáo theo dõi chức năng thận của bệnh nhân trong vòng ít nhất 90 ngày.

Thực hiện các chú ý thận trọng đặcthù khi điều trị cho các đối tượng bệnh nhân suy giảm chức năng gan hoặc bệnhnhân rối loạn đông máu.

Tránh tình trạng pha loãng máunghiêm trọng khi dùng liều cao dịch truyền HES trên bệnh nhân giảm thể tíchtuần hoàn.

Ngừng truyền HES ngay khi bệnhnhân có các dấu hiệu rối loạn đông máu. Trong trường hợp vẫn tiếp tục sử dụngdịch truyền này, cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số về đông máu của bệnh nhân.

Không khuyến cáo sử dụng dịchtruyền HES trên bệnh nhân tiến hành phẫu thuật tim hở cần đặt tuần hoàn ngoàicơ thể do nguy cơ chảy máu quá mức.

Trẻ em:

Các dữ liệu về độ an toàn của dịchtruyền HES trên trẻ em còn hạn chế; do đó, chỉ khuyến cáo sử dụng dịch truyềnHES trên đối tượng bệnh nhân này theo các hướng dẫn điều trị hiện hành của Bộ Ytế (xem thêm mục Liều dùng và cách dùng).

[…]

5. Tác dụng không mong muốn

[Bổ sung các thông tin sau]

[…]

Tổn thương gan <không rõ tầnsuất (không thể ước tính từ các dữ liệu hiện có)>

Tổn thương thận <không rõ tầnsuất (không thể ước tính từ các dữ liệu hiện có)>

[…]